duangiare.com
Dự án làng sen việt nam với công trình nhà tre đạt kỷ luật Guiness - ĐẤT NỀN DỰ ÁN LÀNG SEN VIỆT NAM, ECO SUN, SUNFLOWER CITY
Hiện tại dự án làng sen việt nam đang được triển khai về hạ tang rất nhanh và mạnh để có thể hoàn thành theo đúng cam kết tiến độ theo dung kế hoạch làng