drnourimanghahary.com
نگاهی دیگر به گزارش میدانی روزنامه قانون پیش از توقیف: بی تفاوت ها در پایتخت
چندی پیش روزنامه قانون گزارش میدانی را منتشر کرد که در آن به بی تفاوتی مردم نسبت به جوان حادثه دیده ای پرداخته شده بود. بی شک این اتفاق ناگوار را می توان از زوایا و ابعاد متفاوت بررسی کرد. اول بگوی…