drnourimanghahary.com
روانشناسی سرکوب و اهمیت بررسی نقش قهرمان در جامعه تحت سلطه
در جهانی که در آن انسان ها هر روز به فجیع ترین اعمال توصیف ناپذیر علیه همنوعان خود دست می زنند، و بسیاری از مردم و بسیاری از دولت های دیگر به مثابه ناظران منفعل چشم و گوش خود را بر روی این جنایات م…