drnourimanghahary.com
تکوین شخصیت فکری نوجوانان و قوانین جزائی حکومتی
نوجوانان پر از امید برای آینده هستند. پر از انرژی و قابلیت های بالا برای خدمت به جامعه. آنان از قابلیت ها ی بالایی برای یادگیری و تفکر روشنفکرانه برخوردارند، اما از نظر بیولوژی اعصاب با بزرگسالان …