drnourimanghahary.com
ترک اجباری زادگاه و پیامدهای روحی آن برای فرد و خانواده
زندگی در تبعید به‌طور معمول پیامدهای روحی دردناکی برای پناهندگان و خانواده‌های آنان دربر دارد. این پیامدها چیستند و چگونه ممکن است که پناهندگان و خانواده‌هایشان کمتر از آن آسیب ببینند؟ نورایمان قه…