drnourimanghahary.com
خشونت و ستم بر زنان: آسيب ديدگی اجتماعی در ایران
متن سخنرانی در اتاق اتحاد زنان آزادیخواه به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در پالتاک – ۹ مارس ۲۰۱۳ خشونت و ستم بر زنان، نمادها و راه کارها نوشته ای که پیش روی دارید متن سخنرانی ای است که در ۹ مار…