drilseach.net
Dè tha seo?
Ràinig Sàl an darna làr agus cho luath ’s a dh’fhosgail e doras a’ flat bha fios aige gun robh rudeigin fada ceàrr. Sheas e an sin fad mionaid, ach cha chuala e fuaim. Mu dheireadh, chaidh e a-st…