drilseach.net
Ne: neon no nìon? Ceist a’ bhriathrachais theicinigich sa Ghàidhlig
Speactram slàn nìon, Coitcheannas Cruthachail le Jan Homann An rèis cànanachais agus soiseochànanachais, is cinnteach nach coinnichear ri cuspair cho tòcail connspaideach ri dealbhadh corpais. Bho …