drilseach.net
Fìorachd ghu-bhith, hipeitis Bostrom agus dubh-fhacal Fermi
Chithear anns a’ bhideo gu h-àrd staid na h-ealain ann am fìorachd ghu-bhith choimpiùtaireach, Unreal Engine. ’S ann do geamaichean coimpiùtair a chaidh a dhèanamh, ach ’s urrainnear a chleac…