drilseach.net
Lèirmheas le Raghnall MacIlleDhuibh
Chaidh lèirmheas le Raghnall MacIlleDhuibh fhoillseachadh anns an Albannach Disathairne sa chaidh. Mhol e ACDD gu mòr, ach gu mì-fhortanach, cha do nochd an lèirmheas (no gin dhe na h-uilt Ghàidhl…