drilseach.net
The Algebraist
Nuair a bha mi ag obair air ACDD, bha leth-bhreac de The Algebraist le Iain M Banks ri taobh mo leapa agus chleachd mi an nobhail aige mar reul-iùil dhan sgrìobhadh agam fhìn. ’S e The Algebraist …