drilseach.net
“A’ togal nan robotan a bhios nar sliochd …”
Èistibh ri Sameer Parekh anns a’ bhideo seo, a-mach air na robotan itealach a tha e a’ togail. Anns gach darna rosgrann tha e ag ràdh rudeigin craicte iongantach mar: “building t…