drilseach.net
Leudachair
Facal ùr dhomh: leudachair, a tha a’ ciallachadh amplifier anns a’ Ghàidhlig. Anns na còmhlanan ròc Gàidhlig agam, chleachdamaid amp bhon a’ Bheurla nar còmhradh. Cha robh mi id…