drilseach.net
Robot fèin-mhothachail neo duine innealta?
Nuair a thig an latha — agus thig an latha gun teagamh — a chruthaicheas sinn beatha shaibeirneatach fhèin-mhothachail, dè na còraichean a bhios aca? An e tràillean a bhios annta neo co-ionnanaich…