donghotranh.wordpress.com
Đăng ký đại lý
Nhằm phổ biến sản phẩm Đồng Hồ Tranh đến các tỉnh, SUEMALL nhận đăng ký đại lý cho các hộ cá nhân, cửa hàng trên toàn quốc, tạo dựng mối quan hệ dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác, hỗ trợ công bằng…