domoshaver.com
احساسات خود را بشناسید | چگونه احساسات خود را تشخیص دهید؟ | تا از احساس تنهایی رها شوید
در این مقاله به این موضوع می پردازیم که چطور متوجه شوید چه احساسی دارید. احساس غم، شادی، نگرانی و ... از طریق نشانه هایی می توانید احساس خود را بشناسید. بدون شناخت احساس خود نمی توانید دیگران را متوجه احساسات درونی خود کنید. برای این که دیگران بتوانند شما را درک کنند، در درجه ی اول باید قادر به شناخت احساس خود باشید.