domoshaver.com
زبان بدن چیست؟ نقش زبان بدن در گفتگو با همسر چیست؟ | تاثیر زبان بدن در ارتباط بین زوجین
زبان بدن چیست؟ ۵۰ درصد پیام‌هایی که دیگران از ما دریافت می‌کنند، از زبان بدن ماست.۳۸ درصد پیام‌ها از طریق لحن صدا منتقل می‌شود و 7 درصد پیام‌ها از کلماتی که ما می‌گوییم، دریافت می‌گردد. زبان بدن در ارتباط با همسر نقش مهمی دارد.در این مقاله خواهید دید که چطور باید از زبان بدن خود در ارتباط با همسرتان استفاده کنید