domoshaver.com
درباره دو مشاور - محمد تبریزی ، بیتا برادران | آموزش های حوزه مشاوره، روانشناسی و مدیریت | موفقیت در زندگی، کسب و کار و ازدواج موفق
گروه آموزشی 2 مشاور: گروه آموزشی 2 مشاور توسط یک زوج بنیانگذاری شده است. محمد تبریزی و همسر ایشان بیتا برادران وب سایت و گروه آموزشی 2مشاور را تاسیس کرده اند. این زوج آموزش هایی برای بهبود زندگی شما تهیه کرده اند. آموزش های گروه آموزشی 2مشاور در زمینه های مختلف مشاوره و روانشناسی به شما مشاوره و آموزش خواهد داد.