dokkooon.com
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน [แนวข้อสอบ-2561]
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัว 2561 : เป็นแนวข้อสอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ รวบรวมเนื้อหา ตามประกาศรับสมัคร ปรับปรุงใหม่ พค. 2561 : เป็นแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ให้ทดลองความรู้ ความเข้าใจ