dogdaz.com
DogDaz Zoo: Yeti
threedogsnight: Yeti 2 by ~Neferetre