digitalpedagogy.co
Edmodo מערכת לניהול למידה
Edmodo – סביבת למידה שיתופית חינמית למורים, תלמידים והורים. פונקציות מרכזיות: הקצאת משימות (כולל קביעת מועדי הגשה ואפשרות הגשה באיחור) ופעילויות (חידונים ומבדקים שנבנו במערכת), מעקב אחר …