digitalpedagogy.co
כלים דיגיטליים להערכה
בתי הספר עוסקים רבות בהערכה. מהי הערכה ? הערכה בתחום הלימודים מתייחסת בדרך כלל לקבלת חוות דעת לגבי הישגי הלומד ויכולותיו. ההערכה יכולה להתקבל מהמורה או מתלמידים עמיתים, אך גם על ידי מבדק אוטומטי מק…