digitalpedagogy.co
zaption | יצירת פעילות / בוחן על גבי סרטון
הכלי ייסגר בתאריך 30.09.2016 הצעות לכלים חלופיים, ניתן למצוא בקישור זה zaption – הוספת שכבות לסרטון ליצירת פעילות / בוחן. החל מנובמבר 2015 ניתן להציג סרטון אינטראקטיבי לתלמידי הכיתה ולהפעיל א…