digitalpedagogy.co
צור קשר
שימו לב: בשל עומס הפניות, לא יינתן מענה לשאלות על אופן השימוש בכלי זה או אחר. לצורך כך מומלץ לפנות אל צוות התקשוב של בית הספר / המחוז / תחום הדעת.…