diegoisshinryuseishinkan.com
D9
TOKUMURA SENSEI – Chatanyara no Sai, Okinawa 2018