diegoisshinryuseishinkan.com
D5
Okinawa Prefectural Budokan – Seishinkan 2018