diegoisshinryuseishinkan.com
TOKUSHINRYU KOBUDO RANK PROMOTION
IVAN PARRA SENSEI (Seishinkan Takeshi Budo) – DIEGO RODRIGUEZ SENSEI (Seishinkan Europa) – MAURICIO LOPEZ SENSEI (Seishinkan Honbu Dojo)