didnaw.com
از انسانهای بی تفاوت متنفرم - پایگاه اطلاعاتی دید نو
از انسانهای بی تفاوت متنفرم. معتقدم كه زندگی كردن به معنای چريك بودن است. كسی كه براستی زندگی میكند،