dennisthevizsla.com
Throwback (Trixie) Thursday: Fuzzball
Picture taken January 20, 2015