delidoligunler.com
تور غیر زیارتی در شاه عبدالعظیم
شاه عبدالعظیم از مکانهائیست که دیدن ، زوار، بازار و حرمش برایم جالب است. اینجا هم مثل جاهای دیگر دگرگون شده است. در شهر ری دیگر نشانه های کمی از گذشته باقیست . تغییراتی جبری در ظاهر و بطن شهر …