deeshaa.org
Guru Purnima
Of all the Sanskrit sholkas I know, the Guru Mantra resonates most with me. It says — ॐ Guru Brahma, Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Shakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruvey Namaha ॐ Her…