dazikzak.com
Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ
Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ Đây là phần khó nhất và được quan tâm nhất trong việc xây dựng hệ thống Social Listening – phân tích "cảm xúc” qua ngôn ngữ của người dùng. Mức độ chính xác được kỳ vọng là 100%? Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác tốt