dayhocblog.wordpress.com
Bài 34. SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI 1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người – Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người: thể thức cấu tạo chung đều chia làm 3 phần: đầ…