dayhocblog.wordpress.com
Bài 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
Chuyên đề quần xã sinh vật bồi dưỡng HSG môn sinh học I. Khái niệm về quần xã sinh vật – Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một …