dayhocblog.wordpress.com
Bài 29 – 30. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
I. HÌNH THÀNH LOÀI KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÍ 1. Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. – Khái niệm: Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như núi, sông, biển, ……