dayhocblog.wordpress.com
Bài 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
– Tiến hóa hóa học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ. – Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các tế bào sơ khai (prot…