dayhocblog.wordpress.com
Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Chuyên đề về môi trường và các nhân tố sinh thái I- Môi trường sống và các nhân tố sinh thái: 1. Môi trường a. Khái niệm môi trường sống: Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh…