dayhocblog.wordpress.com
Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
I. Di truyền liên kết hoàn toàn – Các gen trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau được gọi là một nhóm gen liên kết. – Số lượng nhóm gen liên kết ở một loài thường bằng số lượng NST …