dayhocblog.wordpress.com
Bài 38.KÍCH THƯỚC VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
V. Kích thước của quần thể sinh vật 1. Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa – Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể đặc trưng (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong…