dayhocblog.wordpress.com
Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp và hiện đại
I. QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HOÁ Học thuyết tiến hóa hiện đại gồm có thyết tiến hóa tổng hợp và thuyết tiến hóa trung tính. 1. Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn – Tiến hoá nhỏ…