dayhocblog.wordpress.com
Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
Các học thuyết tiến hóa cổ điển I. HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ CỦA LAMAC (1744-1829): – Tiến hóa không đơn thuần là sự biến đổi mà là sự phát triển có kế thừa lịch sử . – Dấu hiệu của tiến hóa:…