dayhocblog.wordpress.com
Bài 42: HỆ SINH THÁI
I. Khái niệm hệ sinh thái – Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh của quần xã) VD: Hệ sinh thái ao hồ, đồng ruộng, rừng…… – Hệ sinh thái là một hệ thống…