dayhocblog.wordpress.com
Bài 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 1. Phân bố năng lượng trên trái đất – Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất. – Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được…