dayhocblog.wordpress.com
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I – Khái niệm về diễn thế sinh thái – Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. – Ví dụ 1: Diễn thế …