dayhocblog.wordpress.com
Bài 21. Di truyền Y học
Khái niệm: Di truyền y học là một bộ phận của di truyền người, chuyên nghiên cứu phát hiện các cơ chế gây bệnh di truyền và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyền ở ngườ…