dayhocblog.wordpress.com
Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
I. Nhiễm sắc thể giới tính – Là loại NST có chứa gen quy định giới tính. – Cặp NST giới tính XX gồm 2 chiếc tương đồng (ở giới đồng giao tử) – Cặp NST giới tính XY có vùng tương…