dayhocblog.wordpress.com
Bài 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN
I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa – Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên: các chất từ môi trường ngoài vào cơ thể, qua các bậc dinh dưỡng rồi t…