dayhocblog.wordpress.com
Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp – Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo các bước sau: + Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân…