dayhocblog.wordpress.com
Bài 16,17: Cấu trúc di truyền của quần thể
Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối 1. Khái niệm quần thể – Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian…