dayhocblog.wordpress.com
Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa
I. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẨU SO SÁNH – Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốctrong quá trình phát triển phôi cho nên có kiểu cấu tạo giốn…